Evripidis Tsiakmakis
“Expletiveness across funcional categories: evidence from Greek”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Direcció: Maria Teresa Espinal

Data: Dijous, 15 de juny de 2023, 10 h
Lloc: Sala d’Actes (B7/1056). Facultat de Filosofia i Lletres
Lectura presencial