Comissió executiva

Les competències de la Comissió Executiva són coordinar el pla docent de les unitats, proposar la distribució dels recursos de professorat d’acord amb les necessitats docents, fer un seguiment de la distribució del pressupost anual del Departament i, per delegació del Consell de Departament, convocar les eleccions a director.

Directora
Teresa Cabré 

Secretari
Ramon Panyella 

Coordinadora de Relacions de Tercer Cicle i Biblioteca
Núria Santamaria 

Coordinador del Grau de Filologia catalana: estudis de literatura i lingüística
Xavier Villalba

Coordinador de Relacions de Ciències de l’Educació
Salvador Comelles

Coordinadora de Relacions de Ciències de la Comunicació
Àngels Jiménez

Coordinador de Relacions de Filosofia i Lletres
Vacant (se n’ocupa el secretari)

Coordinador de Relacions de Traducció i Interpretació
Àngels Jiménez

Àrea Biblioteconomia i documentació
Àngels Jiménez

Àrea Filologia Catalana, literatura
Lluís Cabré

Àrea Filologia Catalana, llengua
Mar Massanell

Àrea Lingüística General
Sergi Balari

Estudiants
Clàudia Riba

Personal d’administració i serveis
Sandra Assens

Personal d’investigació en formació
Paolo Morosi

Comissió de docència

La comesa general de la Comissió de Docència del grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística és debatre i, eventualment, resoldre les qüestions que afecten l’organització i la coordinació acadèmiques del Grau.

Xavier Villalba, coordinador del Grau de Filologia catalana: estudis de literatura i lingüística
Daniel Recasens, coordinador dels TFG i de les Pràctiques externs
Sergi Balari, àrea de Lingüística
Anna Bartra, àrea de Llengua Catalana
Víctor Martínez-Gil, àrea de Literatura

Alumnes

Mercè Feliu Cuberes, delegada de 4t
Júlia Lucas Ruiz, delegada de 3r
Clàudia Riba Capdevila, delegada de 2n

Comissió de premis extraordinaris

La funció de la comissió del Premis Extraordinaris és seleccionar aquella persona que al final dels estudis de Grau presenta un expedient acadèmic que li permet optar a aquest reconeixement.

Pàgina de la UAB sobre els premis extraordinaris de final d’estudis

Presidenta: Anna Bartra
Secretari: Jaume Mateu
Vocal: Daniel Casals
Suplent: F. Xavier Vall