Proclamació provisional del candidat electe

Dimarts 19 de desembre, en sessió extraordinària del Consell de Departament, la professora Anna Gavarró va ser proclamada directora electa.

D’acord amb el que s’estableix en el calendari del procés electoral, la proclamació és provisional fins al 22 de desembre, quan, passat el terminis de reclamacions, podrà ser definitiva.

 

Proclamació definitiva de candidats

Sense que s’hagi rebut cap reclamació en el període establert pel calendari electoral, es comunica que avui dilluns 4 de desembre de 2023 la professora Anna Gavarró queda proclamada de forma definitiva candidata a cap del Departament.

La campanya electoral s’inicia a partir de demà dia 5 i fins el 18 d’aquest mes.

 

Convocatòria d’eleccions

La Comissió Executiva, reunida ahir dilluns dia 20 de novembre, va aprovar la convocatòria d’eleccions a director/a del Departament i el calendari electoral corresponent, d’acord amb els articles 13.3 i 16.1 del Reglament del Departament de Filologia Catalana (cf. infra) i el que s’estableix en el Reglament electoral de la UAB.

 

CALENDARI ELECTORAL:

Publicació del cens electoral provisional: 21.11.2023 Cens provisional
Termini de reclamacions contra el cens provisional: 23.11.2023
Publicació del cens definitiu: 24.11.2023 Cens definitiu
Període de presentació de candidatures: del 21 al 28.11.2023
Proclamació provisional de candidats: 29.11.2023
Termini de reclamacions de candidatures: del 30.11.2023 al 3.12.2023
Proclamació definitiva de candidats: 4.12.2023
Campanya electoral: del 5.12.2023 al 18.12.2023
Elecció de director/a de departament: 19.12.2023
Proclamació provisional del candidat electe: 19.12.2023
Termini de presentació de reclamacions: del 19.12.2023 al 21.12.2023
Data de proclamació del candidat electe: 22.12.2023

Les candidatures a director/a de Departament han de tenir el suport d’un terç dels membres del Consell (cf. infra, article 15 del Reglament del Departament), és a dir, com a mínim 19 suports d’un cens electoral de 57 persones. Els qui vulguin donar el seu aval a una candidatura, han de comunicar aquest suport al secretari (ramon.panyella@uab.cat) amb còpia al Departament (d.fil.catalana@uab.cat) fins al 28 de novembre a les 23.59h mitjançant un correu electrònic.

Reglament del Departament de Filologia Catalana

Article 13. La Comissió Executiva
13.3. Les competències de la Comissió Executiva són coordinar el pla docent de les unitats, proposar la distribució dels recursos de professorat d’acord amb les necessitats docents, fer un seguiment de la distribució del pressupost anual del Departament i, per delegació del Consell de Departament, convocar les eleccions a director.

Article 16. Elecció
16.1. La convocatòria d’elecció de director del Departament correspon a la Comissió Executiva, per delegació del Consell de Departament, i s’ha de fer almenys trenta dies abans que expiri el mandat per al qual el director va ser elegit. Ha d’anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el Títol I del Reglament electoral de la UAB.

Article 15. Elegibilitat
1. El director és elegit pel Consell de Departament —i nomenat pel rector— entre el professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris la candidatura del qual hagi tingut prèviament el suport d’un terç dels membres del Consell de Departament.
2. Per poder ser director del Departament cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern.