CONVOCATÒRIA DE CONCURS CONJUNT DE PROMOCIÓ INTERNA I PÚBLIC DE LINGÜISTA PER A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

D’acord amb les previsions establertes al Tretzè Conveni Col·lectiu de Treball de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, es convoca un procés de selecció conjunt de promoció interna i públic per a la provisió de les vacants de lingüista que s’hagin de cobrir durant els 24 mesos següents a partir de la data de publicació de resultats, i per disposar d’una borsa de personal amb la capacitació suficient per a les contractacions temporals que hi pugui haver fins a la convocatòria d’un nou concurs públic.

Convocatòria en PDF

1. Nombre de vacants inicials a proveir

Generació de llista per a la cobertura de vacants dels pròxims 24 mesos a partir de la publicació de resultats i les contractacions temporals fins a un nou concurs públic.

2. Característiques del lloc de treball

Lloc de treball: Lingüista
Nivell i categoria professional: Nivell E, Lingüista
Departament: DEPARTAMENT D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Horari: A torns (segons el conveni d’aplicació)
Jornada: Jornada completa
Retribució anual: 43.992,830 € (segons el conveni d’aplicació)
Centre de treball i localitat: C. Oriol Martorell, 1 (Sant Joan Despí) i/o av. Diagonal, 614 (Barcelona)

3. Funcions del lloc de treball

  1. Revisar i adequar lingüísticament els textos orals i escrits que es difonen en els mitjans de la CCMA, d’acord amb els criteris lingüístics establerts.

  2. Assessorar lingüísticament els professionals generadors de continguts per als mitjans de la CCMA abans i després de la difusió, d’acord amb els criteris lingüístics de la CCMA.

  3. Avaluar la qualitat lingüística de les veus que difonen o difondran els mitjans de la CCMA.

  4. Contribuir a mantenir actualitzats els continguts lingüístics del Llibre d’Estil de la CCMA.

  5. Col·laborar en la formació lingüística del personal de la CCMA.

  6. Col·laborar en la selecció del personal i col·laboradors de la CCMA pel que fa a l’acreditació de competència lingüística.

  7. Complir totes les funcions pròpies de l’especialitat d’assessorament lingüístic que s’encomanin des de la direcció de la CCMA.

Tota la informació en aquest enllaç

https://seleccio.ccma.cat/Seleccio/pcandidat/borsa_treball.jsf