Contractació de col·laboradors docents
per al “Programa de formació virtual de català” (Ref. 012024_DCA)

Unió Consorci Formació, SL (en endavant UCF) és una iniciativa conjunta de La Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya per impulsar formació contínua innovadora i transformadora, projectes, programes, activitats i iniciatives que afavoreixin el desenvolupament d’aprenentatges, la gestió del coneixement, la innovació, la millora contínua i l’excel·lència dels professionals i de les organitzacions del sector sanitari i social. Tota la formació que es dugui a terme podrà ser en format presencial (obert o corporatiu), semipresencial o virtual.

La singularitat de la UCF és ser una institució de referència en el camp de la formació i el desenvolupament per a les empreses, organitzacions i professionals del sector de salut i social, d’acord amb el model sanitari català. Per això, compta amb uns recursos formatius materials i tecnològics (sessions presencials, format en línia, dinàmiques de grup, simulacions, etc.) propis, així com amb un model pedagògic i metodològic orientat a l’aprenentatge i als resultats. A més, disposa d’un equip de professionals experts en l’àmbit de la formació, l’aprenentatge i el desenvolupament professional a les organitzacions de salut del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya) a través de La Unió i del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE LLENGUA CATALANA 2024

Dins la convocatòria de finançament per a l’any 2023 dels programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, la Unió Consorci Formació, com a entitat conjunta de La Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social, ha previst el llançament d’un programa virtual anomenat “Formació en llengua catalana per a l’atenció sanitària a la ciutadania” amb tres accions independents:

  • Nivell elemental de llengua catalana (B1) per a l’atenció sanitària.
  • Nivell intermedi de llengua catalana (B2) per a l’atenció sanitària.
  • Nivell de suficiència de llengua catalana (C1) per a l’atenció sanitària.

El programa, que es durà a terme al llarg del 2024, s’adreça als professionals del sector de la salut que necessiten millorar les seves competències en llengua catalana i té com a objectiu principal l’assoliment d’habilitats comunicatives pròpies del nivell que els permetin expressar-se oralment i per escrit en la varietat estàndard i, especialment, en el context sanitari amb pacients i ciutadania.

Amb 100 hores de durada total, cada itinerari comprèn 60 hores d’autoformació virtual tutoritzada i 40 hores de formació virtual síncrona, que inclouen activitats i pràctiques orals. L’inici està previst al març del 2024 i el tancament al novembre del 2024.

Entenent que aquest tipus d’itineraris promouen l’adquisició de competències de la llengua catalana, és imprescindible que cada participant tingui un tutor de referència, tant a les sessions autoformatives com a les sessions síncrones. La seva funció principal serà promoure l’aprenentatge de la llengua i practicar possibles situacions comunicatives reals dins les institucions sanitàries. Els grups seran de 20 participants com a màxim.

FUNCIONS PRINCIPALS DELS COL·LABORADORS DOCENTS

Juntament amb els coordinadors d’acompanyament del programa, els docents portaran a terme les tasques següents:

  • Impartir sessions virtuals en directe durant tot el curs mitjançant la plataforma Zoom integrada al campus.
  • Realitzar funcions de tutoria i acompanyament de l’alumnat assignat utilitzant els canals propis del campus (fòrums, xats, videoconferències etc.).
  • Treballar amb els grups assignats d’alumnes les activitats proposades i fer- ne la correcció.
  • Dur a terme el seguiment acadèmic dels participants a través del campus virtual de la UCF (Moodle Workplace).
  • Preparar els informes de seguiment de participants i grups.

Podeu consultar els requisits i l’oferta de feina en aquest enllaç