Seminari del CLT

Aida Villaécija (UAB)
Els fonaments morfofonològics de la llengua de signes catalana (LSC): anàlisi de l’estructura lèxica i els derivats

Divendres, 24 de maig de 2024
Horari: 15:30
Aula 202

Emissió per TEAMS