El Dr. Albert Branchadell, professor del Departament de Filologia Catalana i actualment degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, ha estat elegit membre del Comitè d’Experts que supervisa l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (Consell d’Europa).

Més informació

Més informació sobre la Carta:
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

Informació específica sobre el Comitè d’Experts:
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/committee-of-experts