Convocatòria de participació a la II Escola d’Estiu de Lingüística Catalana(EDELC 2022)

Termini d’enviaments de propostes de presentació de treballs ampliat fins al 8 de juliol!

Els estudiants de grau, màster o doctorat que estiguin interessats a presentar algun treball en el marc de l’EDELC 2022 hauran d’enviar la proposta de presentació en català o en anglès a l’adreça edelc2022@gmail.com abans del dia 8 de juliol de 2022. Entre aquells estudiants que enviïn una proposta, se’n seleccionaran 7 perquè els siguin cobertes les despeses d’allotjament.  A més, el millor treball rebrà el II Premi Aina Moll, dotat amb 3.000€ i finançat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria de participació

L’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2022), que enguany se celebrarà del 7 al 10 de setembre de 2022 a la Universitat d’Oxford, pretén ser una trobada entre alumnes i professors de lingüística catalana d’universitats catalanes i d’universitats de l’exterior. Els organitzadors de la segona edició de l’EDELC són l’Institut Ramon Llull, la Universitat d’Oxford, la Universitat Queen Mary de Londres i la Universitat de Cambridge, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

L’objectiu de l’EDELC és oferir formació en lingüística catalana a estudiants de grau i de postgrau que vulguin completar el seu coneixement en aquest camp, amb atenció especial a estudiants d’universitats de fora del domini lingüístic català que tinguin interès en la llengua catalana o ja n’hagin començat a investigar algun aspecte. A més, inclourà un espai de tutories i un espai destinat a la presentació de treballs que estiguin duent a terme els estudiants, la qual cosa afavorirà la interacció directa amb els especialistes. L’EDELC vol facilitar, doncs, les col·laboracions,  les cotuteles i la creació d’una xarxa de suport en estudis lingüístics sobre la llengua catalana.

A més dels cursos d’introducció (de 4 hores cada un) a diferents disciplines de la lingüística catalana, l’EDELC inclourà un espai destinat a tutories (1 hora) per a l’aprofundiment en els continguts dels cursos.  Els estudiants disposaran també d’un espai per a la presentació de treballs, en forma de comunicacions orals, que pretén afavorir la interacció directa amb el professorat especialista. Els estudiants de grau, màster o doctorat que estiguin interessats a presentar algun treball en el marc de l’EDELC 2022 hauran d’enviar la proposta de presentació en català o en anglès a l’adreça edelc2022@gmail.com abans del dia 8 de juliol de 2022.

Entre aquells estudiants que enviïn una proposta, se’n seleccionaran 7 perquè els siguin cobertes les despeses d’allotjament. Els criteris que se seguiran per fer la selecció seran el fet de disposar o no de beca d’estudis i el lloc des del qual es farà el desplaçament a Oxford.

Els estudiants interessats a fer una presentació a l’EDELC hauran d’enviar dos documents:

Document 1. Informació personal. En aquest document caldrà què s’indiquin:

— Nom i cognoms.
— Adreça electrònica de l’autor.
— Disponibilitat o no de beca d’estudis.
— Lloc des del qual es fa el desplaçament a Oxford.

Document 2. Informació del treball.

— Àrea de la lingüística en què s’emmarca el treball.
— Títol del treball i resum d’un màxim de 400 paraules.

El millor treball rebrà el premi Aina Moll, dotat amb 3.000€ i finançat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. El guanyador del premi serà seleccionat per un jurat nomenat pel comitè organitzador local. Es tindran en compte tant la proposta (Document 2) com la presentació.


Call for papers (students) for the II Summer School in Catalan Linguistics 
(II Escola d’Estiu de Lingüística Catalana, EDELC 2022)

The II Summer School in Catalan Linguistics (EDELC 2022) will be held from 7 to 10 September 2022, at the University of Oxford. EDELC intends to be a meeting point for students and professors of Catalan linguistics based in Catalan-speaking territories and elsewhere. EDELC 2022 is organized by Institut Ramon Llull, the University of Oxford, the University of Cambridge, and Queen Mary University of London, in collaboration with the Government of the Balearic Islands (Direcció General de Política Lingüística) and the University of the Balearic Islands (UIB).

EDELC aims at offering training in Catalan linguistics to undergraduate and postgraduate students, with special attention to students from universities outside Catalan-speaking areas who have an interest in Catalan or have already begun to investigate some aspect of its linguistics. In addition to the introductory courses in different areas of Catalan linguistics (4 hours), EDELC 2022 will include tutorials dedicated to specific aspects of the courses (1 hour) and a space for the presentation of work by students, which will enable direct interaction with specialists. EDELC therefore wants to facilitate collaborations, co-supervision, and the creation of a supportive network in linguistic studies on Catalan.

Students are welcome to show their work on Catalan linguistics in an oral presentation at EDELC 2022. Undergraduate, Master, or PhD students who are interested in submitting their work for EDELC 2022 must send their proposals in Catalan or English to edelc2022@gmail.com before 8 July 2022.

Among those students who submit a proposal, 7 will be selected to have their accommodation costs covered. The criteria for selection will be whether or not the student has a scholarship and also the place from which they will travel to Oxford.

The proposals must include two documents:

Document 1. Personal information. This document must include:

— First and last name
— E-mail address
— Whether or not they currently benefit from a scholarship
— Place from which they will travel to Oxford

Document 2. Information on the presentation. This document must include:

— Area of Catalan ​​linguistics explored in their work
Title and summary of up to 400 words

A jury appointed by the local Organizing Committee will select one of the contributions to be awarded the II Aina Moll prize, endowed with € 3,000 and funded by the Government of the Balearic Islands (Direcció General de Política Lingüística).