Daniel Recasens, professor del departament de Filologia Catalana, publica dos nous llibres de fonètica i fonologia

 

fonetica-fonologia_recasensDaniel Recasens i Vives
Fonètica i fonologia experimentals del català. Vocals i consonants

Biblioteca Filològica LXXIV. Secció Filològica de l’IEC

La finalitat d’aquest llibre és contribuir a una caracterització més precisa de les vocals i consonants i d’alguns processos fonològics dels dialectes del català, a partir de dades articulatòries i acústiques obtingudes en el laboratori mitjançant tècniques d’anàlisi fonètica com l’electropalatografia, l’electroglotografia i l’espectrografia. Aquesta caracterització permet de conèixer millor aspectes relatius a la fonètica i la fonologia catalanes: la realització articulatòria i els indicis acústics dels sons vocàlics i consonàntics; les propietats fonètiques dels al·lòfons dels fonemes (per exemple, els al·lòfons de /l/, de les consonants ròtiques i dels fonemes oclusius velars del mallorquí); la manifestació fonètica de processos de caràcter fonològic com les assimilacions de lloc i mode d’articulació i de sonoritat o les elisions de segments en grups de vocals i consonants. El darrer capítol del llibre mostra algunes tendències fonètiques generals dels dialectes en vista de les dades experimentals exposades en els capítols precedents.

Tal com s’explica en la introducció, aquest llibre és la culminació d’un projecte d’estudi experimental de la fonètica segmental del català i dels seus dialectes esbossat per l’autor en un article aparegut en la revista Els Marges (Recasens, 1981). Després dels prop de trenta-cinc anys transcorreguts des d’aquella data, el projecte ha estat acabat en les seves línies generals

 

coarticulation_recasensDaniel Recasens i Vives
Coarticulation and Sound Change in Romance

Current Issues in Linguistic Theory, 329. 2014. xi, 207 pp.
Publishing status: Available | © John Benjamins
This volume should be of great interest to phoneticians, phonologists, and both historical and cognitive linguists. Using data from the Romance languages for the most part, the book explores the phonetic motivation of several sound changes, e.g., glide insertions and elisions, vowel and consonant insertions, elisions, assimilations and dissimilations. Within the framework of the DAC (degree of articulatory constraint) model of coarticulation, it clearly demonstrates that the typology and direction of these sound changes may very largely be accounted for by the coarticulatory effects occurring between adjacent or neighbouring phonetic segments, and by the degrees of articulatory constraint imposed by speakers on the production of vowels and consonants. The phonetically-based explanations presented here are formulated on the basis of coarticulation data from speech production and perception research carried out during the last fifty years and are complemented with data on the co-occurrence of phonetic segments in lexical forms of the languages being considered. Attention is also paid to the role that positional and prosodic factors play in sound change implementation, as well as to the cognitive and peripheral strategies involved in segmental replacements, elisions and insertions.