Associazione Italiana di Studi Catalani
“PROGETTO GIOVANI” DELL’AISC 2023

Convocatòria d’ajuts econòmics per a la participació en els simposis 2023 i 2024 de l’Associació. Adreçada a joves estudiosos, estudiants de doctorat, persones en possessió d’un certificat lingüístic que acrediti un coneixement mitjà-alt del català i personal no estructurat l’activitat investigadora del qual se centri en els estudis catalans.

Selecció

La Junta de l’AISC selecciona fins a un màxim de cinc candidats per al “Progetto Giovani” de l’AISC 2023. Les persones seleccionades:

  1. Seran beneficiaris de les ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses de viatge i allotjament per participar en el simposi (fins a un màxim de 400 euros).
  2. Formaran part d’un projecte de traducció que consistirà en l’elaboració d’una petita antologia poètica de poemes catalans traduïts a l’italià o viceversa que després es publicarà a Itàlia en una edició bilingüe; apareixeran com a coautors de la publicació. Els dos volums publicats (un l’any 2023, l’altre l’any 2024) inclouran una breu introducció a l’autor, els poemes en llengua original, les seves respectives traduccions, la bibliografia, així com un estudi introductori de l’editor (nomenat per la Pissarra).
  3. Participaran en la presentació del volum durant cadascun dels simposis.

Requisits i termini per presentar la sol·licitud de participació

  1. El sol·licitant ha de ser soci de l’AISC, en regla amb els pagaments de la quota de soci (alternativament, pot abonar la quota abans d’enviar el formulari de sol·licitud, per a més informació escriu a tresoreria.aisc @gmail.com). Les sol·licituds s’han d’enviar abans del 24 d’abril de 2023. A falta d’aquestes condicions, les sol·licituds quedaran automàticament excloses del finançament.
  2. Els socis que tinguin la intenció de participar en el procediment d’assignació de fons han d’enviar les seves propostes, en les dates indicades, per correu electrònic adreçat al President (nadal@unistrasi.it) i a la Secretaria (secretaria.aisc@gmail.com) mitjançant el formulari adequat (s’enviarà en breu).
  3. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 1, el president transmetrà les propostes rebudes a la resta de membres del Patronat i els convocarà per decidir, per majoria de vots, els projectes a finançar. La decisió del Consell, adoptada com a molt tard el 15 de maig de 2023, es publicarà al web i es comunicarà als interessats per correu electrònic.

Més informació

Teniu tota la informació de la convocatòria en aquest enllaç