En la Junta Permanent de la Facultat del proppassat 3 de febrer, la Dra Anna Bartra Kaufmann va ser escollida per unanimitat per al IV Premi d’Excel·lència Docent. El Dr Xavier Villalba, Coordinador del Grau de Filologia Catalana, en va fer la lloa.

La tasca d’Anna Bartra ha estat essencial en la consolidació i configuració de l’aprenentatge de la llengua catalana, en tots els seus nivells, al Campus de la UAB.

També ha col·laborat i col·labora en el seu aprenentatge i reflexió didàctica a l’ensenyament de secundària i batxillerat, així com també s’ha ocupat de la recerca en l’ensenyament del català com a Llengua Estrangera en els estudis de grau.

Especialitzada en gramàtica, és membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, encarregada de les relacions amb el professorat de primària, secundària i ensenyament per a adults.

En l’acte d’inauguració del curs 22/23 es farà entrega formal del diploma a la professora Anna Bartra

 

Lloa d’Anna Bartra (per Xavier Villalba)

Des de la seva incorporació a la UAB l’any 1975, la Dra. Bartra ha estat un referent en la docència del Departament de Filologia Catalana i una persona compromesa amb el funcionament de la Facultat, com ho demostren els nombrosos càrrecs de gestió que ha ocupat: ha estat Vicedegana d’Ordenació Acadèmica, cap del Departament de Filologia Catalana, Coordinadora de Estudis de Doctorat de Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, Coordinadora del Programa de Doctorat de Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, Coordinadora a la UAB del Programa de Doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge. També ha estat durant molts anys membre de la Comissió de Docència del Departament de Filologia Catalana i delegada del Departament de Filologia Catalana a la Comissió de Màster de la Facultat de Filosofia i Lletres durant tres anys (2013-2016). Finalment, cal destacar la seva participació en totes les comissions de reforma dels plans d’estudis del Departament de Filologia Catalana, una feina poc agraïda i fosca, però imprescindible per a la millora de la docència de la nostra Facultat.

Més enllà de les tasques a la Facultat de Filosofia i Lletres, la Dra. Bartra ha estat membre del Claustre durant més de 10 anys, membre del Consell Govern, membre del Consell Social, membre de la Comissió Acadèmica del Consell Social, membre de la Comissió d’Ordenació Acadèmica delegada per la Junta de Govern (3 anys) i també delegada pel Consell Social (3 anys).

Pel que fa a la seva activitat docent, la Dra. Bartra ha impartit docència a la Facultat de Filosofia i Lletres, a la Facultat de Ciències de la Comunicació, a la Facultat de Traducció i Interpretació, a la Facultat de Psicologia i a la Facultat de Ciències, amb un amplíssim ventall d’assignatures de llengua catalana i lingüística des de cursos introductoris de primer curs fins a cursos especialitzats tant de grau com de màster i doctorat. A més, al llarg dels anys, la Dra. Bartra ha fet tota mena de cursos de gramàtica catalana –la seva especialitat–, però també de llenguatges d’especialitat, de logopèdia, d’adquisició del llenguatge, d’expressió escrita, de metodologia de la recerca o de didàctica de la llengua, cosa que demostra no només la seva saviesa, sinó també la seva disposició a servir el Departament quan calia i on calia.

En aquesta línia de servei, ha estat responsable, des de la implantació en els plans d’estudis de Filologia Catalana, del disseny, la programació i la docència de l’assignatura El català com a llengua estrangera. També va ser responsable, primer del disseny i creació de materials i posteriorment de la coordinació dels diversos grups de l’assignatura Taller d’escriptura, després Llengua escrita i posteriorment Expressió escrita des de la seva implantació com una experiència pilot a la titulació d’Humanitats als anys 90 fins al curs 2020-2021.

Ha estat regularment professora dels màsters interuniversitaris de Ciència Cognitiva i Llenguatge i d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes i del Màster oficial en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Va ser la creadora i promotora, i coordinadora juntament amb Teresa Cabré i Dolors Poch, del curs “El català com a llengua estrangera: eines i estratègies”, una iniciativa pionera en l’àmbit de l’ensenyament del català com a llengua estrangera, que es va oferir durant 9 anys (2005-2013) i que va ser reconegut per l’Institut Ramon Llull i la Conselleria d’Educació. També va participar entre els anys entre 1995 i 2003 en els projectes europeus LINGUA-MINERVA, dedicats a dissenyar estratègies facilitadores de l’aprenentatge, bàsicament estratègies de intercomprensió: “Diseño e implementación de un currículum integrado para la formación y autoformación del profesor de lengua extranjera (Opción lenguas románicas como segundas lenguas)” i “Proyecto MINERVA, Manual de supervivencia pragmalingüística”. Tots dos projectes van ser liderats pel professor Manuel Tost, de la UAB, i hi van participar, a més de la UAB, la Université de Mons-Hainaut, la Université de Paris VIII, la Università di Siena i la Universidade de Lisboa.

Ha impartit cursos d’actualització de gramàtica a la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears i a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, on també ha impartit el curs per a professors de la UAB “L’escriptura acadèmica i com ensenyar-la als estudiants de graus no filològics”. En la mateixa línia, ha impartit un mòdul sobre “Escriptura d’informes científics” en el Màster de Matemàtiques del Departament de Matemàtiques de la UAB.

Ha dirigit tres tesis doctorals i diversos TFM i TFG, cosa que demostra el seu enorme compromís amb la formació dels estudiants en tots els estadis, i també ha format part de nombrosos tribunals d’avaluació de tesis doctorals nacionals i internacionals i de treballs de fi d’estudis de grau i de màster.

Com a conseqüència de la seva dedicació i de la qualitat de la seva docència, la Dra. Bartra ha obtingut els sis trams docents possibles, sempre amb avaluacions de nivell A o B, i valoracions molt positives en les enquestes de satisfacció de l’alumnat.

Tot això li ha permès ser mestra, en el sentit etimològic del terme, de diverses generacions de lingüistes, entre els quals m’incloc, en els quals ha deixat una petja inesborrable de rigor, curiositat intel·lectual i amor per la llengua.

Tot i que el bagatge que acabo de descriure és prova de l’excel·lència docent de la Dra. Bartra, no s’acaba aquí la tasca docent que ha desenvolupat durant més de quaranta anys de feina a la UAB. I és que, més enllà de la docència estrictament universitària, la Dra. Bartra sempre ha estat implicada en la transferència de coneixement i d’experiències docents cap a l’ensenyament secundari. N’és una bona mostra els manuals L’estructura de la llengua: llengua catalana i literatura: sèrie 16-18: Batxillerat i La llengua com a objecte de coneixement. Llengua i literatura. Batxillerat, en col·laboració amb Montserrat Alegre i Mercè Lorente, que han tingut tres edicions successivament remodelades.

També ha estat implicada en el Programa Argó de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB durant set anys, en què ha supervisat l’elaboració d’una desena de treballs de fi d’estudis dels estudiants de batxillerat sobre temes de llengua catalana i lingüística general. En aquesta mateixa línia, el 2019 va promoure el Premi Pompeu Fabra per al millor treball de llengua catalana, una col·laboració entre l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, el Departament de Filologia Catalana i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

En aquesta mateixa línia de transferència de coneixements cap a l’educació secundària, ha estat organitzadora i coordinadora, juntament amb Jaume Mateu i Ángel Gallego en dues edicions i amb M. Lluïsa Hernanz i Josep M. Brucart en dues altres edicions, de cursos d’estiu per a professorat de secundària, sota el paraigua conjunt del Centre de Lingüística Teòrica i de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

Aquesta passió per acostar els coneixements teòrics als col·legues de la secundària l’ha acompanyada a la seva activitat com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans, on la Dra. Bartra és la Coordinadora del portal i de la plataforma Acadèmia Oberta als Ensenyants de la Secció Filològica de l’Institut d’estudis Catalans, encarregada de les relacions amb el professorat (de primària, secundària i formació d’adults).

Finalment, convé destacar la implicació de la Dra. Bartra en les Proves d’Accés a la Universitat, de les quals va ser sotscoordinadora de Llengua Catalana, a més deformar part de la Comissió de reflexió sobre les PAU i participar regularment en els tribunals des del 1993 al 2021.

Crec que les dades que he aplegat fins ara ens ofereixen una visió prou completa de l’excepcional trajectòria docent de la Dra. Bartra, però encara voldria destacar un últim aspecte: la seva tasca divulgadora i de reflexió sobre la llengua i el seu ensenyament, en són algunes mostres “La gramàtica generativa” (dins Gramàtica a l’aula, ed. per A. Camps i M. Ferrer, Graó, 2000), “La enseñanza del léxico” (dins Panorama de la lexicología, ed. per E. de Miguel, Ariel, 2009), “Què sabem de gramàtica catalana?: Altres reflexions sobre la GCC” (Serra d’Or 517, 2003, amb T. Cabré Monné), “La gramàtica generativa com a teoria de la capacitat humana del llenguatge” (Límits 3, 1987) i “De l’Homo Sapiens a l’Homo Loquens: perspectives sobre el desenvolupament del llenguatge” (Llengua i literatura, 8, 1997).