Evidència i teoria en la tipologia de Talmy: reacció a Folli & Harley (2020)

VÍCTOR ACEDO-MATELLÁN (U. of Oxford)

Divendres, 30 d’abril de 2021
Hora: 15:30
Seminari en línia

Enllaç al seminari

Resum
Folli & Harley (2020) presenten una explicació sintàctica paramètrica de la famosa tipologia de Talmy (2000), relativa a l’expressió dels esdeveniments de transició. En les llengües d’emmarcament verbal, com l’italià o el català, el nucli esdevenimental, v, requereix l’ascens i la fusió morfològica del nucli que codifica la noció de resultat, Res, i aquesta fusió és incompatible amb l’associació independent de v amb una arrel que codifiqui la manera en què es produeix l’esdeveniment (cf. *L’Elna ballà a l’habitació, com a paràfrasi de L’Elna entrà a l’habitació ballant). Contràriament, en les llengües d’emmarcament en el satèl·lit, com l’anglès, v no presenta aquest requisit, i és per això que el verb pot expressar manera i el resultat pot ser codificat per un constituent no verbal (cf. Elna danced into the room). Així, aquestes autores implementen, en forma d’un paràmetre anàleg al que regeix el moviment de v a T, una intuïció certament antiga (cf. Klipple 1997, Mateu & Rigau 2002, entre d’altres). En aquest treball, en col·laboració amb Arkadiusz Kwapiszewski (U. Oxford), observo i miro de resoldre una sèrie de problemes teòrics i empírics d’aquesta interessant proposta: la naturalesa de la categorització, l’existència de llengües d’emmarcament en el satèl·lit febles (Acedo-Matellán 2010) i les restriccions que operen sobre l’expressió dels esdeveniments de creació complexos (cf. Elna burnt a hole = ‘cremant una superfície hi feu un forat’) en llengües d’emmarcament verbal (cf. *L’Elna cremà un forat).

Referències
Acedo-Matellán, Víctor. 2010. Argument structure and the syntax-morphology interface. A case study in Latin and other languages. PhD thesis. Universitat de Barcelona.

Folli, Raffaella & Heidi Harley. 2020. A head movement approach to Talmy’s typology. Linguistic Inquiry 51(3). 425–470.

Klipple, Elisabeth. 1997. Prepositions and variation. In Projections and Interface Conditions: Essays on Modularity, ed. Anna-Maria Di Sciullo, 74–108. Oxford: Oxford University Press.

Mateu, Jaume & Gemma Rigau. 2002. A minimalist account of conflation processes:
Parametric variation at the lexicon-syntax interface. In Theoretical Approaches to Universals, ed. Artemis Alexiadou, 211–236. Amsterdam: John Benjamins.

Talmy, Leonard. 2000. Toward a Cognitive Semantics. Volume II. Typology and Process in Concept Structuring. Cambridge (MA): MIT Press.