El Departament de Filologia Catalana de la UAB s’ha adherit al decàleg que han redactat Espais Escrits i el Col·lectiu Pere Quart en defensa del patrimoni literari en la futura República Catalana. Entre altres institucions, s’hi han adherit, també, de moment, la Coordinadora d’Estudis de Filologia Catalana (Xarxa Vives); els Estudis Catalans del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB; l’Estudi de Llengua i Literatura Catalanes de la UdG; el Departament de Filologia Catalana de la URV; el Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL; el Departament de Filologia Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UVic; el Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC; el Departament de Filologia Catalana de la UV; l’AELC, i la Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’IEC).

EL PAPER DE LA LITERATURA I DELS CENTRES DE PATRIMONI LITERARI EN LA FUTURA REPÚBLICA CATALANA

Text del decàleg en PDF

El Col·lectiu Pere Quart i Espais Escrits tenim el convenciment que la literatura és una eina fonamental en la formació de la ciutadania de la futura República Catalana. Per aquest motiu:

  1. Afirmem que la literatura catalana –entesa com tot el bagatge artístic, ideològic i humanístic, patrimoni de tots els catalans– és un dels puntals que ha de sostenir amb més força el nostre país per fomentar la formació humanística de la ciutadania.
  2. Observem amb preocupació la tendència a residualitzar la literatura catalana a l’ensenyament; especialment, i de manera alarmant, en el batxillerat. Per això, proposem que s’asseguri que els continguts literaris de la matèria comuna de batxillerat siguin presents en la prova de Selectivitat.
  3. Denunciem l’actitud poc compromesa i la desídia dels nostres governs i de les nostres autoritats educatives en la defensa del coneixement de la literatura catalana. Considerem que no es té prou present que la docència de la literatura s’ha de basar en la lectura, l’escriptura i la transmissió del nostre patrimoni literari.
  4. Alertem davant de discursos pedagògics, presentats com a innovadors, que prediquen que el professorat no hauria de transmetre coneixements i que acaben devaluant i banalitzant els continguts literaris.
  5. Cridem l’atenció envers proclames que fan una defensa abrandada de la llengua pròpia, però mostren una total ignorància davant del fet que la literatura és la forma de cultura viva que fa possible la vitalitat i l’existència d’un idioma.
  6. Manifestem la nostra preocupació pel fet que s’aposti, tant en l’ensenyament com en la societat en general, per un pretès i exclusiu utilitarisme de la literatura, marginant la seva capacitat de fer ciutadans reflexius i crítics que aspirin a deixar de ser simplement súbdits.
  7. Aspirem a un país que sàpiga que tenim autors de primer ordre en el nostre idioma i volem promoure totes les iniciatives necessàries perquè siguin coneguts i llegits aprofitant la riquesa de centres i activitats de patrimoni literari existents en el nostre país.
  8. Proposem la creació d’un Observatori de la Literatura Catalana que vetlli per la valoració, conservació i difusió del nostre patrimoni literari, que elabori un cens de centres i iniciatives diverses per tal de garantir la protecció i difusió dels autors canònics.
  9. Desitgem un país que aprengui a llegir, escriure i pensar d’una manera més plena i enriquidora de la mà del testimoni savi, sensible i bell de les obres literàries. Els equipaments de patrimoni literari volem ser un recurs que fomenti la lectura, l’oralitat, la memòria comprensiva dels textos i la prescripció de les grans obres dels nostres clàssics.
  10. Apostem pel foment de la reedició de qualitat i, sobretot, de la lectura i difusió de les obres més significatives del nostre patrimoni literari.

 

Vilanova i la Geltrú, 7 de novembre de 2016