Membres

Members

Professors – investigadors

Becaris i doctorands

Teresa Cabré

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx B9/0046
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 80 70

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Fonologia i Morfologia | Català i llengües romàniques | Estructura prosòdica | Adaptació de mots | Interfície Fonologia-Morfologia

Publicacions recents / Recent publications

En premsa
“Pervivència de la norma fabriana en els clítics pronominals i el criteri de composicionalitat” Actes del V Col·loqui “La lingüística de Pompeu Fabra” URV-Tarragona, 28-30 novembre, 2018.

(amb Maria Ohannesian) Person/Number exponent in imperative-enclitic contexts” Selected papers from the 47th LSRL. Delaware, USA, 2-7 juliol, 2017

(amb Antonio Fábregas) “Variació i norma en els clítics de datiu de 3a persona” Actes del XVIII Col·loqui de LLengua i Literatura Catalanes. Bucarest, 2-7 juliol, 2018.

2021
(amb Francesc Torres-Tamarit i Maria del Mar Vanrell) “Hypocoristic truncation in Sardinian”, Linguistics, Volume 59, Number 3, pp. 683-714(32). De Gruyter. Link.

2020
(amb Antonio Fábregas) “Ways of being a dative across Romance varieties”. Dative constructions in Romance and beyond, p. 395-411. Language Science Press.

2019
(amb Antonio Fábregas) “3rd person clitic combinations across Catalan varieties: consequences of the nature of the dative clitic”. The Linguistic Review 36.2, p. 151-190. DOI: https://doi.org/10.1515/tlr-2018-2010.

2017
“Els clítics pronominals de 3a persona: variació dialectal i normativa lingüística.” Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LXXI. Homenatge a Kálmán Faluba, 1. Barcelona: PAM, p. 209-240.

(amb Maria Ohannesian) “Secuencias de vocales altas en castellano y catalán”. Relaciones sintácticas. Homenaje a José M. Brucart y M. Luisa Hernanz. UAB, p. 159-174.

2015 
(amb P. Prieto, J. Borràs-Comes, V. Crespo-Sendra, I. Mascaró, P Roseano, R. Sichel-Bazin i M. Vanrell) “Phonology of Catalan and its dialectal varieties”. Intonation in Romance, S. Frota i P. Prieto (eds). Oxford University Press (p. 9-62).

2013 
L’entonació dels dialectes catalans. P. Prieto i T. Cabré (eds). Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2012
Catalan Journal of Linguistics, 11. On Loanword Phonology. M. Kenstowicz i T. Cabré (eds).

2011
(amb M. del Mar Vanrell) “Entonació vocativa i mot mínim en alguerès”. Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. M-R Lloret i C. Pons (eds). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (p. 501-520).

(amb M. Ohannesian) “Seqüències de sonicitat decreixent en català i castellà”. Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. M-R Lloret i C. Pons (eds). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (p. 77-93).

2009
“Vowel reduction and vowel harmony in Eastern Catalan loanword phonology”. Phonetics and Phonology. Interactions and interrelations. M. Vigário, S. Frota i M.J. Freitas (eds). John Benjamins (p. 267-286).

(amb M. Ohannesian) “Stem boundary and stress effects on syllabification in Spanish”. Phonetics and Phonology. Interactions and interrelations. M. Vigário, S. Frota i M.J. Freitas (eds). John Benjamins (p. 159-180).

Tesi doctoral / PhD Thesis

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat