Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Escriptores republicanes

Nòmina general d'autores

Les autores que hi ha en aquesta pàgina no són pas totes les que van desplegar la seva activitat en la Catalunya dels anys vint i trenta, ni tampoc es consigna la seva obra completa. L’abast cronològic de la informació correspon als anys 1925-1936, Barcelona en constitueix l’espai bàsic i la llengua catalana opera com a tercer paràmetre selectiu. Aquests tres barems redueixen els buidatges de premsa a les tribunes barcelonines en llengua catalana aparegudes durant onze anys, amb l’evident possibilitat d’allargar la llista fins a la quantitat de seixanta-cinc, incloent-hi tots els diaris. Malgrat la significació de la cultura castellana del país, el fet que configuri un àmbit de recerca precís sanciona l’opció; aquesta feina queda doncs pendent, tot i que hi ha algunes excepcions justificades per una signatura concreta.

El protagonisme i la importància d’unes escriptores o altres en la investigació original explica les diferències d’informació entre elles. Les set novel·listes principals són les que cobreixen més espai, i amb un quadre resum inicial que esquematitza les dades fonamentals. Tot seguit, ve un segon grup de setze escriptores: les que es destaquen en altres gèneres. En tercer lloc, hi ha les dones que van donar a conèixer, com a mínim, un text a la premsa en els anys delimitats (més de sis-centes), en un apartat molt heterogeni, amb personalitats de qualitat i rellevància diverses. Finalment, aquí sense cap ànim d’exhaustivitat, apareixen les referències localitzades amb relació a les autores de més edat o d’altres àmbits geogràfics i a dues escriptores la producció de les quals és en castellà (les referències relatives a les quals, quan han estat localitzades, no s’ha volgut prescindir d’incorporar).

Els blocs queden dividits, formalment, de la següent manera: sota la capçalera Les novel·listes hi ha les principals narradores dels anys trenta; sota Altres autores, tota la resta. Aquesta segona secció, doncs, inclou tant les intel·lectuals més remarcables amb relació als diferents gèneres no narratius com totes les altres noves autores, o aspirants a autores, o autores circumstancials, i també les escriptores conegudes o reconegudes d’abans i d’altres parts del territori, més dues de les que van treballar en castellà i sobre les quals s’ha recollit  informació. Tanmateix, estan dividides en dos grups: Escriptores destacades en diversos gèneres i Autores menys conegudes. Dins d’aquestes darreres, les Autores més grans o d’altres àmbits geogràfics i les Autores de producció en llengua espanyola es distingeixen de la resta a causa de la seva importància i particularitats (precedents, trajectòries consolidades, ressò, etc.) respecte del conjunt.

Com que la majoria de dades procedeixen directament de les fonts de l’època, és fàcil que en faltin i que calguin correccions a mesura que s’avanci en el coneixement de la matèria. Cal esperar que les dimensions del material i el caràcter de provatura inicial n’excusin, si més no parcialment, els possibles errors i les mancances que hi pugui haver (cosa que s’aplica en especial al grup d’Altres autores).

 

© 2009 Neus Real i GELCC
Una iniciativa del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC),
amb el patrocini del Ministerio de Educación y Ciencia
(Projecte HUM2005-01109, "Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX")