Recursos

Pàgines web

Cat_ToBi

Portal de Llengua de Signes Catalana

Sons del català

Corpus

Atles interactiu de l’entonació en català

Child languages data exchange system (CHILDES)

Corpus de Llengua de Signes Catalana

Corpus PerLA