Corpus CAT-CAT

El corpus CAT-CAT inclou les respostes orals i transcrites d’un grup de persones sense dany cerebral, amb afàsia i amb deteriorament cognitiu a algunes de les tasques de la Prova integral d’afàsia (Salmons et al. 2021).

Corpus amb arxius d’àudio

Descripció oral d’un home parlant de català central, de 61 anys, amb un nivell d’estudis bàsic, i amb un diagnòstic d’afàsia global com a conseqüència d’un accident cerebral vascular isquèmic a l’artèria cerebral mitjana esquerra 11 anys abans de l’avaluació.

Enllaç a l’arxiu →

Corpus amb transcripcions ortogràfiques

En aquest arxiu hi ha les transcripcions ortogràfiques de les descripcions orals, tant en català com en castellà, d’un grup de persones bilingües sense dany cerebral (N=6), amb afàsia (N=21) i amb deteriorament cognitiu (N=4).

Enllaç a l’arxiu →