Corpus CAT-CAT

El corpus CAT-CAT inclou les respostes orals i transcrites d’un grup de persones sense dany cerebral, amb afàsia i amb deteriorament cognitiu a algunes de les tasques de la Prova integral d’afàsia (Salmons et al. 2021).

Corpus amb arxius d’àudio

Sense dany cerebral

Respostes orals de subjectes sense dany cerebral a algunes de les tasques de la Prova integral d’afàsia.

Subjecte Edat(anys) Llengua Nivell d’estudis Arxius d’àudio
C1 75 català central bàsic
C2 59 català nordoccidental bàsic

 

Amb afàsia

Respostes d’un home parlant de català central, de 61 anys, amb un nivell d’estudis bàsic, i amb un diagnòstic d’afàsia global com a conseqüència d’un accident cerebral vascular isquèmic a l’artèria cerebral mitjana esquerra 11 anys abans de l’avaluació.

Descripció oral d’un catalanoparlant amb afàsia

Tasca de fluïdesa verbal (animals) d’un catalanoparlant amb afàsia

Corpus amb transcripcions ortogràfiques

En aquest arxiu hi ha les transcripcions ortogràfiques de les descripcions orals, tant en català com en castellà, d’un grup de persones bilingües sense dany cerebral (N=6), amb afàsia (N=21) i amb deteriorament cognitiu (N=4).

Enllaç a l’arxiu