Dades lingüístiques

La lingüística té per objecte la gramàtica de les llengües del món – la gramàtica que s’expressa en les produccions verbals dels parlants. La tradició lingüística, però, recorre a la transcripció escrita de les dades, tradicionalment per falta de mitjans tècnics. No cal dir que les dades transcrites són el resultat d’un procés de domesticació, començant per la segmentació en paraules. (Els exemples escollits, a més, són escollits perquè il.lustren més nítidament que altres un fenomen lingüístic que interessen al lingüista, en detriment de la complexitat de molts fenòmens.) En conjunt, la conseqüència no desitjada d’aquest mètode és que l’estudiant de lingüística rarament ha d’enfrontar-se amb una llengua que no sigui la pròpìa com a llengua parlada. Aquest curs de l’OCW ha estat pensat precisament per posar a l’abast dels estudiants els exemples en arxius de so (i també transcrits, i en alguns casos amb la transcripció ortogràfica pròpia de la llengua).

Els materials han estat pensats com a complement de dues lectures: el manual editat per V. Fromkin lʼany 2000 i la introducció a la fonologia de J. Kaye (1989). A cada part del curs remeto, per tant, a una lectura dʼun dʼaquests dos llibres, que presenta la discussió teòrica que els exemples només il.lustren. El curs consta de dues parts, la primera en què sʼobserven les unitats del llenguatge que són significatives (les unitats de la morfologia i de la sintaxi) i la segona en què sʼobserven unitats sense un significat associat (la fonologia).

La primera sessió del curs està dedicada a la Introducció a la lingüística: Les llengües del món. El llenguatge com a capacitat humana. Lectura de Fromkin (2000) pàgines 3–21.