Welcome

Ceret, estiu 2013

Catedràtica en Lingüística general/Full Professor in General Linguistics

Departament de Filologia Catalana, Centre de Lingüística Teòrica, Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra

despatx/office B9–0032; telèfon/phone 935868076; anna.gavarro at uab.cat

ORCID identifier 000-0003-2373-7243

Acquisition and Pathology Lab

La meva recerca tracta de la sintaxi de l’adquisició i l’agramatisme/ My research is about the syntax of acquisition and agrammatism

Projectes vigents/ Current projects:
FFI2017-87699-P ‘Desenvolupament, adquisició i mecanismes de variació’ (IP Anna Gavarró)
FFI2014-56968-C4-1-P ‘La variación en la interfaz léxico-sintaxis (IP Anna Gavarró & Jaume Mateu)
2017 SGR 634, IP M. Teresa Espinal.
Membre de/ Member of  CATs (Collaboration of Aphasia Trialists, The Tavistock Trust for Aphasia) i membre adjunt de LACA (Language Abilities in Children with Autism, NWO)

Pàgina web actualitzada/Updated 7/2019