Recerca

Research

Tesis

Treballs de màster

Reports de recerca

Tesis

Les tesis que no estan disponibles electrònicament podeu demanar-les directament als seus autors.

Thesis

The Doctoral Thesis which are not avalaible on line can be requested directly from the authors.

2018

Panagiota Margaza
The distribution of subjects in L2 Spanish and L2 Greek
Director: Anna Gavarró Algueró (UAB)
Data defensa: 26 de novembre de 2018

Elena Ciutescu
Defective causative and perception verb constructions in Romance. A minimalist approach to infinitival and subjunctive clauses
Director: Jaume Mateu Fontanals (UAB)
Data defensa: 12 de novembre de 2018

Carles Royo
Alternança acusatiu/datiu i flexibilitat semàntica i sintàctica dels verbs psicològics catalans
Director: Jaume Mateu Fontanals (UAB)
Tutor: Lluís Payrató Giménez (UB)
Data defensa: 16 d’abril de 2018

2012

Torres-Tamarit, Francesc Josep
Syllabification and Opacity in Harmonic Serialism

Oriol Valentín-Fernández Gallart
Theory of Discontinuous Lambek Calculus

2007

2000

Gonçalves, Anabela Martins
Predicados complexos verbais en contextos de infinitivo preposicionado do Portugués Europeu
Directora: Gemma Rigau, Co-direcció: Inês Duarte

Villalba, Xavier
The Syntax of Sentence Periphery

1998

Bel, Aurora
Teoria lingüística i adquisició del llenguatge. Anàlisi comparada de trets morfològics en català i en castellà

1996

Espunya, Anna
Progressive Structures of English and Catalan

Marín Gálvez, Rafael
El componente aspectual de la predicación

1993

Balari, Sergio
Information Structure

Cabré, Teresa
Estructura gramatical i lexicó: el mot mínim en català

1991

Bonet, Eulàlia
La morfologia dels clítics pronominals en català i en altres llengües romàniques

Palmada Félez, Blanca
La fonologia del català i els principis actius  852 Kb

Picallo, Carme
Funcions dobles: tres estudis de sintaxi catalana

1986

Gràcia, Lluïsa
La teoria temàtica

2017

Lucía Medea García López
Gramaticalización y cambio lingüístico en árabe: el caso de ḥattà en lengua clásica y dialectal
Directors: Carlos Sánchez Lancis (UAB), Salvador Pons Bordería (Universitat de València) e Ignacio Ferrando Frutos (Universidad de Cádiz)
Data defensa: 22 de setembre de 2017

Ares Llop Naya
La reanàlisi dels minimitzadors negatius en el contínuum romànic pirinenc
Directora: Gemma Rigau Oliver
Data defensa: 19 de juliol de 2017

Javier Fernández-Sánchez
Right dislocation as a biclausal phenomenon
Directora: MªLluïsa Hernanz Carbó
Data defensa: 19 de juny de 2017

Federico Silvagni
Entre Estados y Eventos. Un estudio del aspecto interno del español
Directors: M.Teresa Espinal i Jaume Mateu
Data defensa: 26 de juny de 2017

Qiuyue Zhong
Verb doubling in Chinese
Director: Ángel Gallego
Data defensa: 7 de febrer de 2017

Melania S. Masià (Universitat Autònoma de Barcelona/CSIC)
Adverbial Adjectives and Nominal Scalarity
Directors: Dr. Violeta Demonte (UAM) i M. Carme Picallo (UAB)
Data defensa: 20 d’abril de 2017

2004

Ohannesian Saboundjian, Maria
La asignación del acento en castellano

1997

Roca Urgell, Francesc
La determinación y la modificación nominal en español 2247 Kb

Rodríguez, Yolanda
Adjuntos de localización temporal: estructura e interpretación 702 Kb

Viana San Andrés, Amadeu
Les oracions finals. Complements adjunts i representacions sintàctiques
Directora: Gemma Rigau. Tutor: S. Serrano

1995

Carme de-la-Mota Gorriz
La representación gramatical de la información nueva en el discurso

Batllori, Montserrat
Aspectos tipológicos y cambio sintáctico en la evolución del latín clásico al español medieval y preclásico

1992

Branchadell, Albert
A Study of Lexical and Non-Lexical Datives

Solà, Jaume
Agreement and Subjects  2336 Kb

1990

Llinàs, Mireia
Verbal Sequences: A Generative Approach

Suñer, Avel·lina
La predicación secundaria en español

1985

Bartra, Anna
Qüestions de la sintaxi d’ordre en català

Espinal Farré, M. Teresa
Anàlisis interpretatives i teoria lingüística

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat