Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

Projecte FFI2017-82547-P
La interpretación de las categorías funcionales

Durada

01.01.2018 – 31.12.2020

Investigadors principals

M.Teresa Espinal i Xavier Villalba

Investigadors

Susagna Tubau, Andreas Trotzke

Equip de treball

Dària Serés, Feifei Li, Anastasiia Solomina, Eloi Puig, Olga Borik, Sonia Cyrino, Lisa Brunetti, Sílvia Planas-Morales, Urtzi Etxeberria

Resum

Aquest projecte d’investigació se centrarà en l’estudi del significat associat a certes categories funcionals. Així mateix, perseguirà comprendre com els parlants componen el significat de diverses expressions lingüístiques complexes en què participen determinades categories funcionals.

La nostra hipòtesi de partida és que les categories funcionals tenen contingut semàntic de dos tipus diferents: o (i) codifiquen un significat inherent, o (ii) introdueixen una operació semàntica formal. Aquesta hipòtesi es verificarà en diverses categories funcionals rellevants en tres dominis sintàctics diferents: el domini nominal (Det / Núm), el domini verbal / oracional (Neg / Asp / Veu / Grau / v petit), i el domini perifèric (Foc / Top / Força / Voc). Ens interessa investigar no només la contribució semàntica exacta associada a cada nucli funcional, sinó també la interacció entre aquests nuclis (p.ex. Neg i Grau en oracions exclamatives; Voc i Força en oracions imperatives; Det i Top a expressions nominals a l’inici de la oració; Asp i Veu en oracions passives). S’investigarà la manera en què aquestes categories funcionals estan codificades en diferents llengües, i les implicacions d’aquesta codificació per als diferents mòduls de la teoria gramatical a través de l’estudi de diversos fenòmens lingüístics el significat dels quals depèn del contingut semàntic codificat en categories funcionals específiques. En aquest projecte plantegem les següents preguntes d’investigació:

  • Contribueixen totes les categories funcionals al significat de l’oració d’una manera similar? Es detecten diferències entre categories o d’una llengua a una altra?
  • Com interactuen els significats de les categories funcionals dins d’un domini sintàctic i entre dominis?
  • Podem entendre les categories funcionals com codificadores d’instruccions en les interfícies amb la FL i la FF?
  • Poden ser semànticament expletivas totes les categories funcionals? Quines són les repercussions de la possible expletivitat d’algunes categories funcionals per a la teoria gramatical?

El projecte aportarà coneixement nou sobre una gran varietat de llengües (català, castellà, francès, italià, portuguès de Brasil, anglès, rus, euskera, grec i xinès mandarí). Es combinarà un enfocament teòric amb un enfocament experimental, per avançar en la nostra comprensió del significat que els parlants nadius associen a les categories funcionals en diferents construccions lingüístiques.

Estem convençuts que aquest projecte suposarà un avenç significatiu en l’estudi de la contribució semàntica de les categories funcionals a la teoria lingüística tant des d’una perspectiva teòrica com empírica.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat