Membres

Members

Doctorands

Anna Paradís

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B

B9-0052
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon: +34 93 586 3274
Fax: +34 93 5812782

 

anna.paradis@uab.cat

Línies d'investigació


Sintaxi | clítics | reestructuració | variació en llengües romàniques

Publicacions

En premsa
La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració (amb Ares Llop). Caplletra, 2019, 66, pp. 153—178.

2018
New speakers’ ideologies and trajectories in bilingual families in Catalonia (amb Emili Boix-Fuster). Dins Family Multilingualism in Medium-Sized Linguistic Communities, Peter Lang, pp. 193-222.

Variation in the scope of clitic climbing: evidence from Catalan dialectal data, Revue Roumaine de Linguistique, LXIII-3, pp. 281—295, 2018.

Ideologies i trajectòries lingüístiques en famílies bilingües a Catalunya (amb Emili Boix). El català, llengua mitjana d’Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro, pp. 91-116, 2018.

2016
«Més enllà dels verbs de reestructuració», Miscel·lània homenatge a Jordi Bruguera. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes vol. 4 pp.209-229. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2015
«Ideologies and Trajectories of “New Speakers” in Bilingual Families in Catalonia», amb Emili Boix-Fuster, Revista de Llengua i Dret, núm.63, 165-185.

Ressenya a Llengua i Literatura del llibre PICALLO, Carme (ed): Linguistic Variation in the Minimalist Framework, Òxford: Oxford University Press, 2014
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000225%5C00000037.pdf

Congressos

2018
Catalan Clitic Climbing revisited. Cartography and Explanatory Adequacy, 25 de maig, UAB-CLT.

The left-most the right one: Catalan Clitic Climbing in non-finite domains. Colloquium on Generative Grammar, 1 de juny, URV, Tarragona.

(Amb Ares Llop) «Els clítics i la marca de negació pas en els complexos verbals: descripció i prescripció», V Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra», 29 de novembre, URV, Tarragona.

2017
Un monstruo viene a verme/Un monstre em ve a veure. Variación en la posición de los clíticos en construcciones infinitivas con verbos de movimiento. La variación gramatical del español: avances, reflexiones teóricas y nuevos recursos, 6 de novembre, UAM, Madrid.

On the non-restructuring nature of Clitic Climbing: Evidence from Catalan. Going Romance, 7 de desembre, Universitatea din Bucuresti, Bucarest. Pòster.

«GrOCmàtica comparada: una primera experiència en el món dels llibres de text», amb Ares Llop (UAB-CLT) i Anna Pineda (CNRS-IKER), IV Jornades GrOC, divendres 20 de gener del 2017, Universitat de Barcelona, Barcelona.

«Clitic climbing and presuppositional negative markers: a meeting point in restructuring contexts» amb Ares Llop. 47 Linguistic Symposium on Romance Languages, 20 d’abril
del 2017, Newark (Delaware), presentació oral.

«Clitic Climbing: Beyond restructuring verbs». 47 Linguistic Symposium on Romance Languages, 22 d’abril del 2017, Newark (Delaware), pòster.

«A subida dos clíticos: auxiliaridade e reestruturação». Seminários do CLUL, 26 de maig del 2017, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

«La gramàtica comparada a l’aula: l’experiència de Cruïlla», amb Ares Llop (UAB-CLT) i Anna Pineda (CNRS-IKER), curs L’aportació de la lingüística actual a la pràctica d’aula de
secundària (ICE-CLT), 29 de juny del 2017, Barcelona.

2016
«A syntactic change in Clitic Climbing in restructuring contexts: Evidence from Catalan dialectal data». Formal approaches to romance microvariaton, 25 de novembre del 2016, Universitat de Bucarest.

«The impact of gender and age on two cases of morphosyntactical variation in Catalan», amb Laia Royo-Casals, Donostia Young Researchers Symposium on Multilingualism (DISM2016), Euskal Herriko Unibertsitatea / Universitat del País Basc, Sant Sebastià, 3 de març del 2016

«Sobre el alcance del fenómeno de la subida de los clíticos», Congreso Internacional de Lingüística General, Alcalá de Henares, 25 de maig del 2016

«Clitic Climbing and Postverbal Negative Markers: a Meeting Point in Restructuring Contexts», amb Ares Llop, CLUL-LingMe, Universidade de Lisboa, 16 de juny del 2016.

«L’ascens de clític i les marques de negació postverbals», amb Ares Llop, XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 22 de juliol del 2016.

2015
«La subida de los clíticos: más allá de los verbos de reestructuración», XVe Colloque international de linguistique ibéro-romane Trente ans de linguistique ibéro-romane, Université de Rouen, 3-5 de juny del 2015.

«Defectivitat i reestructuració», workshop sobre infinitius INF-FEST, 12 de juny del 2015, Centre de Lingüística Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona

«Ideologies i trajectòries sociolingüístiques de nous parlants a famílies bilingües a Catalunya», amb Emili Boix-Fuster AILLC XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 8 de juliol del 2015.

«La subida de los clíticos: un análisis empírico», XLIV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. 27-30 enero, CCHS-CSIC (Madrid)

2014
«Processes of Language Acquisition and Loss among New Speakers in Catalonia, Ibiza, and Formentera», amb Emili Boix, 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe. Challenges and Opportunities, 20-22 November 2014 (Barcelona)

Tesina de màster

L’ascens dels clítics en català (2014)

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css