CLT Centre de Lingüística Teòrica
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Filologia Espanyola Departament de Filologia Catalana
Edifici B
Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat

 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té una trajectòria com a grup de recerca que es remunta a començament dels anys vuitanta. És un Grup de Recerca Consolidat Gran des del 1993 (2009SGR-1079), reconegut com a Centre d'Estudis i Recerca de la UAB el maig de 2006.

La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical, en un sentit ampli del terme, i l’equip de lingüistes que el forma fa recerca teòrica i experimental en camps que inclouen la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica. La voluntat del CLT és contribuir a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans.

Les activitats de recerca que s'hi desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals.

Historial del CLT

The Center for Theoretical Linguistics (Centre de Lingüística Teòrica—CLT ) is a research group which was founded at the Universitat Autònoma de Barcelona in the early 1980s.

The focus of research at the CLT is grammatical theory in broad sense of the term, and the linguists who make up our group come from experimental and theoretical research backgrounds in diverse fields including phonology, morphology, lexicology, syntax, and semantics. The goal of the CLT is to contribute to a fuller understanding of how natural languages are structured and how they are processed by human beings.

Our research activity basically revolves around the study of the universal properties of language and the identification of patterns of microvariation among the natural languages.

Publicacions

parametersGallego, Ángel (ed.) (2016).  Perspectivas de sintaxis formal. Madrid: Akal.

 

parametersJosep Martines i Sandra Montserrat (eds.) (2015).  Semantic Change. Catalan Journal of Linguistics, volum 14. Bellaterra, Barcelona. SPUAB.

 

parametersAntonio Fábregas, Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.) (2015).  Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

 

understanding allomorphyGallego, Ángel J. i Dennis Ott (eds.) (2015). 50 Years Later: Reflections on Chomsky's Aspects. MIT Working Papers in Linguistics 77.

 

 

understanding allomorphyBonet, Eulàlia, Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) (2015). Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory. Equinox Publishing.

 

 

Activitats

Curs Prof. Vieri Samek-Lodovici

Prof. Vieri Samek-Lodovici (University College London) will teach a short course on the interaction of right dislocation and focalization in Italian and other Romance languages.

October 26 and 27, 15-17h.
Classroom 210 (B7/030), Facultat de Lletres, UAB

 

Workshop Information Structure

Information Structure and the Architecture of Grammar

28 d'octubre del 2016
Universitat Autònoma de Barcelona

Sala d'Actes Frederic Udina (B7/1056)

Organitzat per Xavier Villalba (Projecte Compositionality of meaning. Theoretical and empirical perspectives).

Informació i programa actualitzat

 

Syntax-Discourse Interface

Workshop on the Syntax-Discourse Interface: Approaches, Phenomena and Variation

10th-11th of November, 2016
Universitat Autònoma de Barcelona

More information:
http://filcat.uab.cat/clt/SyntaxDiscourse/index.html

REGISTRATION

 

Dative Structures and Beyond

International Workshop Dative Structures and Beyond

January 26-27, 2017
Universitat Autònoma de Barcelona

Invited speakers:
M. Cristina Cuervo (University of Toronto)
Adam Ledgeway (University of Cambridge)
Beatriz Fernández (University of the Basque Country)

Call for papers:
http://filcat.uab.cat/clt/datives/call.html

 

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css