Membres

Members
Professors – investigadors
Becaris i doctorands
Gemma Rigau

Adreça

Departament de Filologia Catalana
Despatx: B11/264
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon

+34 93 586 12 22

Fax

+34 93 581 27 82

Correu electrònic

Pàgina web

Pàgina web

Publicacions destacades / Featured Publications

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi del català i de les llengües romàniques | Variació sintàctica del català | Interfície Lexicó-Sintaxi

Algunes publicacions recents / Some recent publications

2020
«Presència i absència del clític locatiu “hi”». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, [en línia], 2020, Núm. 68, p. 99-116. Enllaç.

2017
La interpretación semántica de los posesivos” (amb M. Carme Picallo), dins C. Company Company & N. Huerta Flores (eds.) La posesión en la lengua española. RFE. Madrid, p. 267-294. ISBN: 974-84-00-10306-4

“De l’experiència viscuda a l’anàlisi gramatical” (amb M. Pérez Saldanya), dins Bonet, S., N. Nogué , E. Salvat (eds.), Joan Solà, una memòria viva. Barcelona, UB Edicions, 2017, pp. 97-115.

2016
Codirectora i ponent (amb Manuel Pérez Saldanya i Joan Solà) de Gramàtica de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans (2016). Barcelona. ISBN: 978-84-9956-316-7

2013
‘La preposició silent d’alguns verbs de moviment local‘
Els Marges, 100, pàg. 125-132

Pròleg a C. Boeckx & T. Martín (2013), El clític datiu és més que un clític, Pagès editors: Lleida, pàg. 7-8.

2012
‘Mirative and Focusing Uses of the Catalan Particle pla’.
Dins L. Brugé, A. Cardinaletti, G. Giusti, N. Munaro i C. Poletto (eds) Functional Heads. Oxford, New York: Oxford University Press, 92-102

‘L’é tengut baix e sota peu: Alguns aspectes dels adverbis i les preposicions al Curial e Güelfa’ (amb Manuel Pérez Saldanya). A Ferrando, A. (ed.), ‘Curial e Guelfa’, an anonymous XVth century chivalric romance in Catalan, John Benjamins, Amsterdam, 691-714.

2011
‘Prosody and Pragmatic’ (amb Pilar Prieto)
Dins Ll. Payrató & J. M. Cots (eds.) The Pragmatics of Catalan. Berlin: Mouton-De Gruyter, 17-47.

2010
‘Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se‘ (amb Jordi Suïls). Catalan Journal of Linguistics 9, 153 – 167.

Verb-particle constructions in Romance: A lexical-syntactic account‘ (amb Jaume Mateu). Probus 22(2), 241–269.

2009
‘Romance Paths as Cognate Complements: a Lexical-Syntactic Account’ (amb J. Mateu)
Dins P. J. Masullo, E. O’Rourke i C.H. Huang (eds.) Romance Linguistics 2007, Amsterdam: John Benjamins, 227-242.

‘On certain light verbs in Spanish: The case of temporal “tener” and “llevar”’ (amb O. Fernández-Soriano)
Syntax 12 (2): 135-157.

2007
The Syntax-Prosody Interface: Catalan interrogative sentences headed by que (amb Pilar Prieto)
Journal of Portuguese Linguistics 6.2: 29-60.
(Report de recerca GGT-07-5)
Fitxers de so 

‘Els adverbis de lloc intransitius i la formació de construccions amb adverbis posposats’ (amb Manuel Pérez Saldanya)
Estudis Romànics XXIX, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 61- 80.
(Report de recerca GGT-06-18)

2006
“Variación dialectal y periferia izquierda” (amb Mª Lluïsa Hernanz)
Dins B. Fernández  i I. Laka (eds.)  Andolin Gogoan: Essays in Honour of Professor Eguzkitza, Servei editorial de la UPV-EHU:  Bilbao, 435-452.

2005
“Estudi microsintàctic del verb caldre en el català antic i en l’actual”. Caplletra, Revista Internacional de Filologia 38: 241-258.

“Cuesta arriba e por llano”: The development of “postpositions” in Spanish and Catalan (amb M. Pérez Saldanya)Journal of Portuguese Linguistics 4, 69-91

‘Number agreement variation in Catalan dialects
Dins G. Cinque i R.S. Kayne (eds.) Oxford Handbook of Comparative Syntax, Oxford University Press, Oxford, New York, 775-805

El quantificador focal pla : Un estudi de sintaxi dialectal
Caplletra. Revista Internacional de Filologia 36, València, 25-54
Report de recerca GGT-04-3
Fitxers de so 

‘A typological approach to Catalan interrogative sentences headed by que’ (amb Pilar Prieto)
Sound Files/Fitxers de so 

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat