Col·laboracions externes

External collaborations

 

Anna Pineda

pineda

Universitat Pompeu Fabra
Roc Boronat, 138 -- Despatx 53.608
08018 Barcelona (Catalunya)

correu electrònic: anna.pineda@upf.edu

 

www.annapineda.cat

Línies d'investigació

Sintaxi del català (sincronia i diacronia) | Sintaxi comparativa (llengües romàniques, basc, llengües germàniques) | Variació sintàctica del català - Sintaxi dialectal del català | Interfície Lexicó-Sintaxi | Minimisme, Neoconstruccionisme, Morfologia Distribuïda

Publicacions

En premsa
"Grammaticalization across Romance languages and the pace of language change. The position of Catalan." Linguisticae Investigationes. [amb Béatrice Lamiroy]

"Causativization of verbs of motion in Romance languages." Dins Paco Ordóñez & Lori Repetti (2017). Romance Languages and Linguistic Theory. Selected Proceedings of the LSRL 46. John Benjamins.

"El complement directe", en Josep Martines & Manuel Pérez-Saldanya (ed.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar. John Benjamins / Empúries.

"Subordinades causals i finals", en Josep Martines & Manuel Pérez-Saldanya (ed.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar. John Benjamins / Empúries. [amb Manuel Pérez Saldanya]

"Overt and covert ditransitivity in Romance: from double object constructions to case alternations". Dins Carina Jahani, Agnes Korn, Andrej Malchukov (ed.).

2017
"L'estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?". Dins Manuel Pérez Saldanya & Rafael Roca i Ricart (ed.): Actes del XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [recurs electrònic], p. 527-542.[amb Ares Llop].

2016
Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s'assemblent tant). Barcelona: Voliana. [Amb Beatriz Fernández]

Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc [published and revised version of the PhD dissertation]. Barcelona: Institut d'Estudis Món Juïc. Col·lecció Cum Laude, 6. 

"Katalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak”. Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d'études basques / Revista de estudios vascos / Basque studies review (Bayonne), 207-234.

2015
"ASinEs: Prolegómenos de un atlas de la variación sintáctica del español” (amb Alba Cerrudo, Ángel J. Gallego i Francesc Roca). Linguamática, vol. 7, núm. 2, pg. 59-69.

"Del datiu a l’acusatiu. Un canvi sintàctic en procés en llengües romàniques i basc". Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, vol. 25.

2014
"What lies behind dative/accusative alternations in Romance". Dins Stefania Marzo i Karen Lahousse (ed.): Romance Languages and Linguistic Theory 2012. Amsterdam: John Benjamins, pàg. 123-139.

"Més que un clític". [Ressenya de Cedric Boeckx i Txuss Martín (2013): El clític datiu és més que un clític. Lleida: Pagès editors. 71 pàg.] Els Marges, 102.

2013
"Double object constructions in Spanish (and Catalan) revisited". Dins Sergio Baauw, Frank Drijkoningen, Luisa Meroni & Manuela Pinto (ed.) (2013): Romance Languages and Linguistic Theory 2011. Amsterdam: John Benjamins, pàg. 193-216.

"Double object constructions and dative/accusative alternations in Spanish and Catalan: a unified account". Borealis: An International Journal of Hispanic Linguistics, 2:1. pg. 57-115.

"Romance double object constructions and transitivity alternations". Dins E. Boone, M. Kohlberger & M. Schulpen (ed.) (2013): XX ConSOLE Proceedings, 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe. Leipzig, gener de 2012.

"L'alternança acusatiu / datiu en els verbs de transmissió, reflex de la Ubicació / Destinació". Dins Emili Casanova Herrero & Cesáreo Calvo Rigual (ed.) (2013): Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlin: W. de Gruyter, pg. 311-324.

2012
"La recepció de Pompeu Fabra. Bibliografia sobre l'obra i la figura". Dins Jordi Mir & Joan Solà (ed.): Pompeu Fabra. Obres completes, vol. IX. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll, pàg. 839-905.

Transitividad y afectación en el entorno lingüístico romance y eusquérico". Dins Xulio Viejo (ed.): Estudios sobre variación sintáctica peninsular. Oviedo: Trabe/Seminariu de Filoloxía Asturiana de la Universidad de Oviedo, pàg. 31-73.

"El datiu en català". Ressenya de M. Teresa Ynglès i Nogués (2011) El datiu en català: una aproximació des de la lingüística cognitiva. Dins Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Barcelona), vol. 22 (2011-2012), pg. 171-184.

2010
"Introducció a l'estudi del lèxic". Ressenya d'Elena de Miguel (ed.) (2009) Panorama de la lexicología. Dins Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Barcelona), vol. 21, pg. 407-424. Amb Andreu Sentí.

"La sintaxis léxica nos llama: los verbos de la clase telefonear en lenguas romances i euskera". Actas del XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. Santiago de Compostel·la, febrer de 2010. DVD.

2008
"La sociosignificació de les llengües en comunitats bilingües. Una anàlisi a tres bandes: Occitània, el País Basc i el Principat de Catalunya". Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), Universitat de Barcelona.

Participació en congressos, seminaris i esdeveniments de difusió científica

2016
"Què amaguen els verbs intransitius de moviment?", XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma (Itàlia), 18-23 juliol 2016. 

"El complement indirecte: un desconegut?". Curs ICE-UAB Recursos i estratègies per al tractament de la gramàtica a l’aula de Secundària, Universitat Autònoma de Barcelona, 28 juny 2016.

"What lies behind causativization of verbs of motion in Romance languages?", Cambridge Comparative Syntax CamCoS5, University of Cambridge (Anglaterra), 5-7 maig 2016. 

“The role of se’n in causativized verbs of motion: evidence from Catalan”. Workshop on Romance SE/SI constructions, University of Wisconsin-Madison, 21-22 abril 2016.

“Katalanaren aldakortasun sintaktikoa: berezitasunak eta euskararekin bat egiten duten ezaugarriak”. Seminari per a estudiants de màster, Universitat del País Basc, Vitòria, 6 abril 2016.

"Causativization of unaccusative verbs of motion: evidence from Catalan". LSRL 46 (46th Linguistic Symposium on Romance Languages), Stony Brook University, New York, 31 març – 3 abril 2016.

"Causativization of verbs of motion from a Romance microcomparative perspective". Seminari a CNRS-IKER, Baiona, 26 gener 2016.

2015
"Torna-te’n a casa i entra la roba. O què els passa als inacusatius de moviment en català." Seminari del Centre de Lingüística Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona, 18 desembre 2015.

"Alternancias de caso dativo/acusativo: una visión comparativa del español y el catalán." Ponència invitada. Seminari sobre el SN, Universität Frankfurt am Main (Alemanya), 10 desembre 2015.

"Asín es el ASinEs. Primeros pasos, dificultades y retos" [amb Alba Cerrudo]. Workshop La información sintáctica en los atlas lingüísticos: antecedentes, aplicaciones y perspectivas. Universitat Autònoma de Barcleona, 26-27 novembre 2015.

"ASinEs" [amb Ángel Gallego, Alba Cerrudo, Francesc Roca]. Seminari del Centre de Lingüística Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona, 6 novembre 2015.

"Sintaxi i semàntica a l'aula" [amb Andreu Sentí]. Curs ICE-UAB Com es pot relacionar el lèxic i la gramàtica a l’aula de Secundària / Batxillerat, Universitat Autònoma de Barcelona, 24 octubre 2015.

"The role of dative clitic doubling in (Romance) ditransitive constructions." Workshop on Clitics: areal and genealogical perspectives. 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden, 2-5 setembre 2015.

"L’estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?" [amb Ares Llop Naya]. XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, AILLC, València, 7-10 juliol 2015.

"Katalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak." Euskal Herriko Unibertsitatea, Uda ikastaroak / Cursos de verano, Donostia, 25-26 juny 2015.

"DIOM in Romance" [amb Carles Royo]. International Workshop on Differential Object Marking in Romance, CNRS, Institut national des langues et civilisations orientales, París, 18 juny 2015.

2014
"Looking for Double Object Constructions in Romance and Basque". Workshop on Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective. Pavia (Itàlia), setembre 2014.

"Germanic-like Applicatives in Romance and Basque". CamCoS (Cambridge Comparatibe Syntax Conference). Cambridge (Anglaterra), maig de 2014.

2013
"Grammaticalisation des langues romanes et vitesse du changement linguistique. La position du catalan". XXCII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Nancy (França), juliol 2013. Amb Béatrice Lamiroy.

"Monotransitivization in Catalan and Spanish dialects", International Workshop: The Syntactic Variation of Catalan and Spanish Dialects. Barcelona, 26-28 juny 2013.

"DIOM in Romance (and Basque)", CASTL Spring Conference on Differential Object Marking, University of Tromsø (Noruega), 23-24 maig 2013.

"What lies behind Romance Double Object Constructions and Dat/Acc alternations?", 23rd Colloquium on Generative Grammar. Madrid, 9-11 maig 2013.

2012
"Explaining Romance accusative / dative alternations". Going Romance XXVI. Leuven (Bèlgica), desembre 2012

"What is behind dative / accusative alternation". 45th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Estocolm (Suècia), agost-setembre de 2012.

"Romance double object constructions and transitivity alternations", ConSOLE XX. Leipzig (Alemanya), gener de 2012.

"Double object constructions in Spanish and Catalan". Seminari del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, gener de 2012 .

2011

"Double object constructions in Romance languages revisited", Going Romance XXV - Workshop on Syntactic Variation. Utrecht (Holanda), desembre de 2011.

"Different structures, convergent interpretations. Basque-romance study of the accusative / dative alternations". Dialect Syntax in Westmost Europe-Wedisyn's Second Workshop on Syntactic Variation (HM-2009-1-25). Barcelona, febrer de 2011.

2010
"The Accusative/Dative alternation in verbs of transfer: a microvariation phenomenon in Romance and Basque". Seminarios de Lingüística Teórica organizados por el Grupo de Investigación Lingüística y Ciencia Cognitiva (línea cambio, variación y cognición en el lenguaje) en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) de Madrid. Madrid, novembre de 2010.

"L'alternança acusatiu / datiu en els verbs de transmissió, reflex de la Ubicació / Destinació". XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. València, setembre de 2010

: "La sintaxis léxica nos llama: los verbos de la clase telefonear en lenguas romances i euskera". XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. Santiago de Compostel·la, febrer de 2010.

2008
"Xarxes socials i comunicació cooperativa" (taula rodona moderada per Xavier Laborda). Curs "Comunicació i blogs: teclats i pantalles per influir i cooperar", organitzat per Els Juliols de la UB (Universitat de Barcelona). Barcelona, juliol de 2008.

Treball final de màster

Estructures diferents, interpretacions convergents. Estudi bascoromànic de les alternances acusatiu / datiu Ms. Universitat Autònoma de Barcelona.

Treball de mòdul de màster

Sintaxi de la despossessió: un estudi de corpus del català antic. Ms. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css